ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
กลมลาไสย
กาฬสินธุ์ 0638569294 เปรมศักดิ์