ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด เบอร์ติดต่อ ชื่อผู้ลงทะเบียน
บ้านแฮด
ขอนแก่น 0896154006 นายรุ่งตะวัน ใจดี