Portfolio

ผลงานของเรา

หมวดพระพุทธนั่ง

หมวดพระพุทธยืน

หมวดพระทรงเครื่อง

หมวดพระประจำวัน

หมวดพระอัครสาวก

หมวดพระ/เทพ (จีน)

หมวดพระอินเดีย/พราหมณ์-ฮินดู

หมวดรูปเหมือน

หมวดงานสั่งทำพิเศษ

หมวดพระไฟเบอร์

หมวดปฏิมากรรม ทองเหลือง Modern