Why Us

ทำไมต้อง STP

จุดเริ่มต้นของเรา เริ่มขึ้นจาก ครอบครัวของเรา ตั้งแต่รุ่นทวดที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ชอบทำบุญ อีกทั้งยังเป็นสะพานบุญในการชักชวนมิตรสหายและคนใกล้ชิด มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล และแจกทานตามที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้ง กระทั่งก่อให้เกิดเป็นความรักและสนในงานพุทธศิลป์ งานปั้นต่างๆ จึงเป็นที่มาของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงหล่อพระพุทธรูปและงานปฏิมากรรมดังปัจจุบัน

โดยมีวิสัยทัศน์ว่า ผลงานของเรา จะต้องสะท้อนความงดงามในแบบฉบับดั้งเดิมของพุทธศิลป์ไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพและราคา ที่ถูกควบคุมอยู่ภายใต้จรรยาบรรณที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์

เราบุกเบิกสร้างโรงงานขึ้นมาบนพื้นที่ของตัวเอง และฟอร์มทีมช่างที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือ ต้องมีความตั้งใจในกาสร้างสรรค์องค์พระให้งดงาม ภายใต้จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปะของบรรพบุรุษไทย เดิมทีในสมัยนั้นเรามีช่างทั้งโรงงานเพียงไม่ถึง 10 คน จนเวลาล่วงผ่านไปกว่า 65 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันโรงงานของเราขยายใหญ่ขึ้น พนักงานรวมช่างผู้ชำนาญการณ์ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกและรุ่นใหม่มีจำนวนกว่า 89 คน

ทั้งหมดนี้เติบโตขึ้นมาได้ ด้วยการบอกเล่ากันปากต่อปาก ถึงคุณภาพและความประทับใจของลูกค้าทุกท่าน ที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน กราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ                           

มาตรฐานเหนือระดับ บริการประทับใจ
ในราคาย่อมเยา เรากล้ารับประกัน

เราสัญญาว่าจะยึดมั่นไว้ซึ่งปณิธานของเราตลอดไป
ปรึกษาเรื่องงานบุญโทร
081-665-4445
061-994-9595

Wc9a8706
Dsc5115
Wc9a8739
Wc9a8755